Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pravčice

První zmínka o obci Pravčice pochází ze dne 25. května 1261, kdy daroval král Přemysl Otakar II. olomouckému biskupovi Brunovi z hraběcí rodiny Holštýnsko-Schauenburské za věrné služby Újezd Hulský a dědiny Praweziz, Nemeziz a Altendorf (Pravčice, Němčice a Starou Ves). Do roku 1984 byla obec samostatná.

V roce 1984 došlo k připojení obce Pravčice k sousednímu městu Hulínu. Místní částí Hulína byly Pravčice šest let – do konce června roku 1990. Dne 1. července 1990 se obec Pravčice opět osamostatnila.
Obec je v současné době spravována Zastupitelstvem obce Pravčice. Dalšími orgány obce jsou Rada obce Pravčice, starosta obce Pravčice, Obecní úřad Pravčice a zvláštní orgány obce.

Obec Pravčice se nachází ve východní části úrodné Hané. Území je takřka rovinné o ploše 700 ha s nadmořskou výškou od 196 m n.m. při potoku Žabínek na jižním okraji katastru obce po 212 m n.m. v části Padělky při okraji severovýchodním. Na polích se pěstuje obilí, řepa, kukuřice, brambory a řepka.


Obec leží cca 2 km od sousedního Hulína, 9 km od okresního města Kroměříže a 30 km od krajského města Zlína. Propojení Pravčic s okolními obcemi a městy zajišťuje především silnice III. třídy, která ji protíná a která navazuje na silnici II. třídy Hulín–Holešov. V závěru roku 2010 byla obec napojena novou rychlostní komunikací R55 na dálnici D1.

Obcí protéká řeka Rusava a potoky Rymický, Roštěnka a Kostelecký, které se do Rusavy na katastru obce vlévají. Jediným rybníkem je Broďák zvaný Hliník, na který navazuje Hájek - zbytek lužního lesa. Při severním okraji území se rozprostírá malý lesík nazývaný Remíz. Remíz má výměru cca 2 ha, obhospodařuje ho zdejší myslivecké sdružení. Do nejbližších větších lesů v Hostýnských vrších na východ od obce či v Chřibech na jihozápad je to kolem 20 km.

Samotná obec Pravčice má ve svém vlastnictví kromě polností, rybníka, Remízu a hřbitova i většinu místních komunikací včetně polních, páteřní kanalizaci, veřejné osvětlení, síť několika studní, objekt obecního úřadu s obřadní síní, zasedací místností a obecní knihovnou, budovu školy spolu s dětským hřištěm na přilehlém dvoře, objekt Sokolovny s rozsáhlým areálem Sokolské zahrady včetně víceúčelového hřiště, hasičskou zbrojnici, víceúčelový objekt u autobusové zastávky, fotbalové hřiště s šatnami, tzv. „hasičskou louku“, obecní hospodu a další nemovitosti.

V obci se nachází tři prodejny smíšeným zbožím, tři hospody, spousta živnostenských provozoven a po obou březích řeky Rusavy velký areál bývalého zemědělského družstva, na jehož ploše sídlí v současné době několik firem. Při silnici Hulín – Holešov se rozprostírá fotovoltaická elektrárna.

Nejdůležitější informace o Pravčicích jsou od počátku samostatné Československé republiky systematicky zaznamenávány prioritně v obecních kronikách. Prvním kronikářem obce byl František Tetera, učitel, druhým Ladislav Krejčiřík, řídící učitel, třetím kronikářem se stal Bruno Zapletal, obchodník, po něm vedl kroniku Miroslav Rozkošný, původním povoláním agronom a zootechnik, nyní v důchodu. V současné době píše kroniku obce Mgr. Marie Černošková, učitelka.

Další informace jsou od roku 2007 poskytovány na těchto oficiálních webových stránkách obce a od roku 2011 začal vycházet obecní zpravodaj nazvaný „Pravčické noviny“. Titulní strana prvních „Pravčických novin“ byla uvozena leteckým pohledem na obec, znakem obce a částí hanácké výšivky, neboť k hanáckým tradicím se každá generace pravčických občanů hrdě hlásí.

Pro zajímavost je možné uvést, že na fasádě obecního úřadu na návsi jsou nainstalovány sluneční hodiny a na věži kostela sv. Floriana kostelní hodiny se zvonkohrou. Obec je proslulá chovem koní se zaměřením na parkury, v současné době je jedna z pěti stájí zaměřena i na koně westernové.

Pravčice jsou členem Místní akční skupiny MAS - Partnerství Moštěnka.